Tanken er, at relevant information om lovliggørelse af vores kolonihaver - herunder kloakering - vil blive tilgængelig på denne side.

-----------------------------------

Status april 2024

I sammenhæng med spørgsmålet om kloakering og lovliggørelse, har Københavns Kommune fremsendt 2 skrivelser, som skal nævnes her.
 
Dels et tillæg til den nuværende lejekontrakt for vores haveforening, en lejekontrakt som udløber med udgangen af året - det vil sige den 31. december 2024.
 
Det er en 2 årig FORLÆNGELSE af lejekontrakten.
 
Det sker med en forventning om, at parterne (dvs. kolonihaveforbundet og Københavns kommune) inden udløb af den forlængede lejeperiode, kan opnå enighed om løsningen på de udestående der er, for så vidt angår kloakering og lovliggørelse af kolonihaverne.
 
Den forlængede lejekontrakt på de 2 år betyder samtidig en lille huslejestigning.
 
Derudover har Københavns Kommune fremsendt en HENSIGTSERKLÆRING.
 
Her tilkendegiver de deres hensigt om at indgå en langvarig lejekontrakt med os, når forholdene er lovliggjort og området er kloakeret.
 
Det vil sige at vi formentlig kan forvente en lejekontrakt på 30 år.
 
Sammenfattet og sagt kort:
1. Vi har fået en forlængelse af lejemålet på 2 år - det vil sige for 2025 og 2026.
 
2. Københavns Kommune har udstedt en HENSIGTSERKLÆRING om en lang lejekontrakt når alt er på plads. Den hensigtserklæring kan du eventuelt bruge, hvis du skal optage lån i banken til din kolonihave.
 
 
Det skal nok gå alt sammen - du må ikke stresse - og holde op med at nyde din kolonihave :-)
 
Begge dokumenter (samt anden nyttig INFO) kan læses her...

 


Status marts 2024

 
20. marts 2024

Mail af 19. marts 2024 fra Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod - til Amy Lauridsen, Kolonihaveforbundet Kreds 1.
 
Line Barfod SVARER på brev fra Kolonihaveforbundet af 1. februar 2024 - og Line Barfod tilkendegiver i sit svar en hensigt om, at huslejestigningen ved kloakeringsprojektet, holdes så lav som overhovedet muligt.


11. Marts 2024
 
Som bestyrelsen for HF Energien beskriver i nyhedsbrev for marts 2024 - så skal der udføres Jordprøver og grundvandsundersøgelser i løbet af marts og april i vores haveforening.
 
Det bliver på fællesarealer - og forventes afsluttet 15. april. Således bliver der formentlig kun lette gener ved dette.
 
Mailen fra Københavns kommune om disse undersøgelser gengives i sin helhed til orientering for alle.

For en ordens skyld skal det dog præciseres: Når der i mailen står "Hvis det giver anledning til spørgsmål, er i velkomne til at kontakte mig (Projektleder Susanne Roed) på mail" - så er det naturligvis bestyrelsen for HF Energien dette retter sig mod.
 
Hvis du som medlem har spørgsmål, må du gerne først stille dem til bestyrelsen for HF Energien på vores postkasse: energien41@gmail.com
 
LÆS breve, mails - samt al den anden nyttige INFO om kloakering her:
 
 

Status ultimo september 2023

 
Kolonihaveforbundet informerer:

Københavns Kommune har inviteret kreds og forbund til møderække angående den videre proces for kloakering, lejekontrakter og lovliggørelse. Ved første møde som afholdes i uge 41 vil det være kloakering som er på dagsordenen med følgende punkter:

- Orientering om processen frem mod et nyt beslutningsoplæg forelægges Økonomiudvalget.
- Orientering om eventuelt muligt nyt scenarie med finansiering via KommuneLeasing (del af KommuneKredit), hvor kommunen selv udbyder kloakentreprisen.
- Orientering om de øvrige scenarier, som forventes forelagt Økonomiudvalget.
- Inddragelse af Kolonihaveforbundet, hvis der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale.
- Eventuelt drøftes anlægs- og driftspriser fra Københavns Kommune og Aarhus kommune.

LÆS hele skrivelsen samt al den anden nyttige INFO her:
 
-----------------------------------
Status ultimo april 2023

Kolonihaveforbundet Kreds 1, har d. 10. marts fremsendt et brev til Overborgmesteren, Borgmesteren for TMF og Økonomiudvalget.
 
Kolonihaveforbundet Kreds 1 har her d. 20. april fået svar på dette brev, hvilket I hermed bliver orienteret om.

Det er et meget langt og omfattende svar (91 sider)

Se dette svar, et brev fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen og andet på...
 ----------------------------------------------
Status Forår 2023

Status er fortsat, at kloakerings projektets tidsplan – og ikke mindst den økonomiske plan – er uafklaret.

Kolonihaveforbundet – og den advokat som er hyret til assistance med projektet, lægger fortsat arm med Københavns kommune om at få fremlagt dokumentation for den skitserede meget dyre løsning, som Københavns kommune sigter imod.

At vi SKAL kloakeres er fortsat udgangspunktet – og kolonihaveforbundet er enige med kommunen i, at vores spildvandsforhold skal lovliggøres.

Men hvis du læser dokumentet ”4 kolonihaveforbundets brev til Kbh. kommune 10. marts 2023” (findes også under links til information om kloakering) fremgår det, at andre kommuner har udført kloakering af kolonihaver til en noget lavere pris end den meget dyre løsning, som Københavns kommune sigter imod. 
 

-----------------------------------
December 2022 - overblik
 
Planerne for kloakering skrider frem, og kommunen har offentliggjort deres udbud til en privat partner, der skal håndtere forløbet.
 
Det ser desværre ikke ud som lovet - og vi er blandt de 13 foreninger, der nu sammen med kredsen har fået en advokat på sagen. Onsdag den 30. november 2022 havde vi et stort fælles møde alle 13 haveforeningers bestyrelser - og der arbejdes nu på en plan om hvordan kommunens udbud kan stoppes og genvurderes, da vi blandt andet vurderer at prisen bliver alt for høj, og at der er en uacceptabel fortjeneste til kommunen.

Vi giver jer mere information når vi ved besked.

Her er sammendrag af kommunens kloakeringsplan:

Den endelige pris for den enkelte havelejer kender man først, når kloakeringen er gennemført i alle haveforeningerne, forventeligt i 2028.

Det er blevet besluttet, at lejen forhøjes, så det svarer til, at udgifterne til kloakering betales tilbage til kommunen over 70 år. Prisen bliver den samme for alle havelejere, uanset de lokale forhold. Kommunen forventer, at den årlige lejestigning vil ligge mellem 7.000- 9.000 pr. havelejer.

Lejestigningen forventes på baggrund af de nuværende beregninger at være den samme, uanset hvornår foreningen kloakeres.

Hvad er indeholdt i udgiften til kloakering: Hovedledninger og stikledninger ind til soklen af husene. Drift og vedligehold. Tilslutningsbidrag til HOFOR. Administration og kontrakthåndtering.

Som havelejer skal man selv stå for at etablere og finansiere husinstallationer og tilslutning af alt spildevand til stikledningen.
 
Derudover skal havelejer selv betale vandafledningsafgift til HOFOR for den løbende brug af kloakken. Udgiften vil være variabel og afhænger af vandforbruget.


Læs også gerne denne artikel:

https://kobenhavnliv.dk/artikel/prisbombe-under-flere-tusinde-lejere-kloakplan-vil-koste-hver-enkelt-474-000-kroner

Hilsen Bestyrelsen